Statutární město Olomouc

Statutární město Olomouc vzniklo jako samostatná právnická osoba dne 24. listopadu 1990 dnem voleb do zastupitelstev obcí. Je základním územním samosprá vným celkem, který není územně rozčleněn na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. Právní postavení města je upraveno zákonem o o bcích.

Město Olomouc hospodaří s vlastním majetkem a spravuje své věci prostřednictvím samosprávy, která vykonává samostatnou působnost. Pro její výkon zřizuj e příspěvkové organizace, organizační složky1) a zakládá akciové společnosti. V přenesené působnosti vykonává město prostřednictvím Magistrátu města Olomou ce státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony.